A Time A Time: Hannan Airlines
Special thanks to Hainan Airlines!

帮助我们的孩子

捐款查询 - 周俊杰 (Junjie Zhou)

收到款项

*:亲爱的捐款人,感谢您的慷慨捐助。请注意:由于数据系统和人力的局限,从收到您的善款到此笔善款可供查询,一般需要3-4周的时间。由此给您造成的不便,还望您能够谅解与包涵。
日期捐助者金额Paypal/Bank手续费
08/27/2014Anonymous$0.07
03/22/2013Wei Zhang$20.00$0.74
03/02/2013Xuchu Ma$100.00$2.50
02/21/2013Hongbiao Yu$100.00
02/21/2013Yang Wang & Weixin Xu$80.00
01/28/2013Jian Wu$200.00
01/28/2013Tong Ju$100.00$2.50
12/24/2012MX$200.00
12/13/2012Hio Ieong Lao$40.00
12/13/2012Jie Liu$200.00
12/13/2012Jing Yin$20.00
12/13/2012Ying Wang$99.00
12/05/2012XueJi Chang$200.00$4.70
11/28/2012Ying Liu$100.00$2.50
11/23/2012Tracy Xie$100.00$2.50
11/22/2012Hong Zhang$100.00$2.50
11/20/2012Transfer From 紧急救助基金$793.35
11/16/2012YQ Yang, YF Yang & AX Yang$100.00
11/11/2012Haibin Sun$100.00$2.50
收到款项合计(扣除Paypal/Bank手续费): $2,631.98

支出明细

日期金额用途
05/22/2014$1,838.63Medical treatment
11/20/2012$793.35Medical treatment
支出款项合计: $2,631.98

剩余款项合计: $0.00
[ 查询更多孩子/项目 ]